Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsaminda Aydinlatma Metni

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Polat Enerji") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 

Bu bilinçle, POLAT ENERJİ'nin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'na, Kanun'a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun'da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 437782 sicil numarasıyla kayıtlı, "Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Yankı Sokak, Polat Ofis No 27, B Blok, Kat 3, 34400, Kâğıthane, İstanbul" adresinde mukim Polat Enerji ve Sanayi ve Ticaret AŞ Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Polat Enerji tarafından;

o Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
o İstek, talep, şikâyet ve her türlü destek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
o Kurumsal iletişim ve insan kaynakları süreçlerini yönetmek,
o İnternet sitesi ziyaretçilerine yönelik istatistiki raporlama çalışmalarında bulunmak ve
o Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve icrası
amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun'un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Kanun'da ve sair mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, yasal yükümlülüklerden dolayı Polat Enerji'nin kurumsal iletişim biriminde çalışan yetkililere ve amirlerine, şirket pay sahiplerine, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve Polat Enerji'nin pay sahiplerine, pay sahiplerinin çoğunluk paylarını elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere ve bilgi işlem hizmetleri alınan anlaşmalı firmanın veri tabanlarına Kanun'un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Polat Enerji ofisleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler Polat Enerji'ye ait internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden Polat Enerji ile temasa geçmeniz halinde Kanun'un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Polat Enerji'nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5. İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman Polat Enerji'ye başvurarak kişisel verilerinizin;

o İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
o Kanun'a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
o Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
o Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
o Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir veya
o Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 5 (beş) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 5 (beş) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Polat Enerji'ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Polat Enerji'nin internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile "Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Yankı Sokak, Polat Ofis No 27, B Blok, Kat 3, 34400, Kâğıthane, İstanbul" adresine iletilmesi ya da
2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca Polat Enerji'ye daha önce bildirilen ve Polat Enerji'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle infokvkk@polatenerji.com adresine iletilmesi
yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, adınız ve soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet ya da işyeri adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Polat Enerji tarafından reddedilecektir.

Polat Enerji'nin işbu aydınlatma metninde Kanun'dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Polat Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası | Çerez Politikası